Miljö

Inom Refia AB har all personal som uppgift att förverkliga miljöpolicyn. Detta leder till ett engagerat ledarskap samt grupprestation hos kunniga och engagerade medarbetare där vi gemensamt ständigt förbättrar vårt arbete med miljön.


• Vi utgår från de lagar och krav som kan tillämpas inom vår verksamhet.

• Vi arbetar på ett sätt som gör att avfall och miljöfarligt avfall återanvänds eller återvinns på
ett så miljöanpassat sätt som möjligt.

• Vi prioriterar samarbete med leverantörer och tillverkare som aktivt arbetar med miljöfrågor och tar ansvar för sina produkters miljöpåverkan. Detta påverkar materialval, utformning, innehåll och användning av de produkter vi använder.

• Vi verkar för att information om våra tjänster och produkters miljöegenskaper finns tillgängliga både för personal och kunder.

• Vi är en serviceleverantör som tillämpar ny teknik för att minska miljöpåverkan från den dagliga verksamheten, transporter och energiförbrukning.

• Vi minimerar användningen och spridningen av ämnen som inte ingår i det naturliga kretsloppet.


På ovanstående sätt arbetar vi löpande för att minska påverkan på miljön samt i det dagliga arbetet aktivt verkar för att förebygga skador på människa och miljö.